لطفا منتظر بمانید

سندروم کوشینگ یک اختلال هورمونی است و در اثر افزایش هورمون کورتیزولدر بدن بروز پیدا می کند. هورمون کورتیزول توسط غدد فوق کلیوی تولید می‌شود و وجود آن برای ادامه حیات ضروری است.

در اغلب موارد، بارداری و بچه‌دار شدن برای زنان یک فرایند کاملا طبیعی است. بعد از پایان یافتن دوره‌ی بارداری خانم باردار سزارین می‌کند و یا با نزدیک شدن به زمان به دنیا آمدن کودک، زایمان طبیعی انجام می‌شود.

بیماری پارکینسون را چقدر می شناسید؟ از علائم و عوامل افزایش دهنده بیماری پارکینسون خبر دارید؟ بیماری فلج رعشه ای یا پارکینسون، پس از آلزایمر دومین بیماری شایع مخرب عصبی به شمار می رود.

شما چقدر با بیماریهای گوارشی سالمندان آشنا هستید؟ نوع تغذیه و مزاج انسانها در دوران سالمندی تا حدود زیادی عوض میشود. همچنین در اثر عوامل زیادی هضم و جذب غذا در دستگاه گوارش این افراد دچار مشکلاتی می گردد و بیماریهای گوارشی زیادی را بوجود می آورد.

شکاف دهانی- صورتی یا شکاف کام و لب در کودکان از جمله مالفورماسیون های (تغییر شکل) شایع در صورت هستند. عوامل محیطی و ژن ها هر دو در ایجاد این بیماری دخیل هستند. فراوانی جهانی شکاف دهانی- صورتی 9/9 در هر 10 هزار نفر با شکاف کام و 28/3 در هر 10 هزار نفر با شکاف لب است.

بیماری آبله مرغان  یا واریسلا یک بیماری با قدرت واگیر شدید است که اغلب به عنوان یکی از عفونت‌های دوران کودکی در نظر گرفته می‌شود. این بیماری می‌تواند بزرگسالانی که قبلاً به ویروس آن آلوده نشده اند را نیز مبتلا سازد.

زخم فشاری یا زخم بستر از مشکلات جدی، شایع اما قابل پیشگیری بهداشتی است، و همچنین یک شاخص تعریف شده برای سنجش کیفیت مراقبت، در سازمان های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی است. زخم بستر در ﺑﻴﻤﺎرانی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻنی در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﻨﺰل ﺑﺴﺘﺮي بوده رخ می دﻫﺪ.

در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎری های ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ  یکی از ﻋﻠﻞ اصلی ﻣﺮگ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ی ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ اﻛﺜﺮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ. در ﺳﺎل هاي اخیر اﻛﺜﺮ ﭘﺎﺗﻮژنﻫﺎي اﺻﻠﻲ رﻳﻮي، ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﻲﺳﻴﻠﻴﻦ و ﺣﺘﻲ درﻣﺎن ﭼﻨﺪ داروﻳﻲ در دﻧﻴﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

پر فشاری خون یا فشار خون در سالمندان یکی از مهمترین عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی و شایع ترین علت ایجاد سکته های مغزی در دوران سالمندی است.

در خود ماندگی یا اوتیسم در کودکان نوعی اختلال رشدی، از نوع روابط اجتماعی است که با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیرطبیعی مشخص می‌شود. این اختلال در ۳ سال آغازین زندگی فرد خود را نشان می‌دهد. به نظر می رسد، یک اختلال در سیستم عصبی که باعث عدم عملکرد صحیح مغز می شود در ایجاد این بیماری مؤثر است.