لطفا منتظر بمانید

شکاف کام و لب در کودکان

17 تیر 1398
/

شکاف دهانی- صورتی یا شکاف کام و لب در کودکان از جمله مالفورماسیون های (تغییر شکل) شایع در صورت هستند. عوامل محیطی و ژن ها هر دو در ایجاد این بیماری دخیل هستند. فراوانی جهانی شکاف دهانی- صورتی 9/9 در هر 10 هزار نفر با شکاف کام و 28/3 در هر 10 هزار نفر با شکاف لب است. ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾـﻦ اﺧﺘﻼل ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮋادﻫﺎي ﺧـﺎص آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﻊتر است.

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻟﺐ و ﮐﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮوز ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ از ﺑﺮوز ﻫـﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﻣﺮدان بطور ﺷﺎﯾﻊﺗـﺮي ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺷﮑﺎف ﻟﺐ و ﮐﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﺗﻨﻬﺎ در زﻧﺎن ﺷـﺎﯾﻊﺗـﺮ اﺳﺖ. اختلالات شکاف کام و لب در کودکان میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ زﯾﺒﺎﯾﯽ شده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي وﺳﯿﻊ بوده ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﮑﻠﻤﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻐﺬﯾـﻪ، ﻋـﺪم ﺟﻔﺖﺷﺪﮔﯽ ﺻﺤﯿﺢ دﻧﺪانﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﻮاﯾﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻮﻧﺪ. این نوزادان نیازمند مراقبت های خاص و تخصصی هستند. پرستار کودک در منزل میتواند برای همراهی مادران باردار و این مراقبت های ویژه در این خانواده ها حضور داشته باشد.

شکاف کام و لب در کودکان, شکاف کام و لب, شکاف کام, شکاف لب, عوارض شکاف کام و لب, ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد داراي ﺷﮑﺎف ﮐﺎم

 شکاف لب چیست

 شکاف لب، این شکاف بین  لب بالایی است. شکاف لب از یک تورفتگی کوچک تا جدائی کامل لب متغیر است. برخی در گذشته به این اختلال لب شکری می گفتند. لب‌شکری در اصل به شکافی گفته می‌شود که در لب بالا وجود دارد. این شکاف ممکن است در وسط یا سمت چپ و یا راست لب باشد. کودکانی که فقط شکاف لب دارند مشکلات کمتری را تجربه می کنند. مهمترین مشکل این کودکان، زیبایی لب است که با عمل جراحی برطرف می شود.

شکاف کام چیست

شکاف کام شیاری غیرطبیعی و مادرزادی در وسط (خط میانی) کام است که زبان کوچک، نرم کام و سخت کام را در بر می‌گیرد. در این حالت بدلیل بوجود نیامدن یا رشد ناقص سقف دهان، فضای دهان و بینی با هم مخلوط شده می شود. در طول هفته های 6 تا 9 بارداری سقف دهان شکل گرفته، درصورتیکه بافت های آن کاملا به یکدیگر متصل نشده، شکاف کام رخ میدهد. 

علل ایجاد شکاف های دهانی- صورتی

عوامل ایجاد کننده ی شکاف های دهانی سالها در حال بررسی است. گرچه در بررسی های متعدد، علل بسیاری برای شکاف کام و لب بدست آمده اما هنوز علت مشخص و مستقلی برای این اختلال شناسایی نشده است. بطور کل می توان گفت شکاف دهانی- صورتی، نتیجه ای از ترکیب عوامل وراثتی و عوامل محیطی می باشد. بعضی از این علل عبارتند از:

  • مطالعات نشان داده اند که ژنتیک تنها در 20 تا 30 % بیماران شکاف کام یا لب نقش دارد.
  • کمبودهای تغذیه ای، تابش اشعه، داروهای گوناگون، کمبود اکسیژن، ویروسها، زیادی ویتامینها و یا کمبود آنها در موقعیت خاص می توانند باعث شکاف شوند.
  • یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در این زمینه را سن والدین میدانند. افزایش سن هر دو والد، با میزان بروز شکاف لب و کام و شکاف کام به تنهایی ارتباط دارد.

علل ایجاد شکاف های دهانی- صورتی, شکاف کام و لب در کودکان, شکاف کام و لب, شکاف کام, شکاف لب, عوارض شکاف کام و لب, ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد داراي ﺷﮑﺎف ﮐﺎم

عوارض شکاف کام و لب

نوزاد مبتلا به شکاف کام و لب، از بدو تولد خود با مشکلات فراوانی دست به گریبان شده که درصورت عدم دریافت مراقبتهای تخصصی درست و به موقع، تا پایان عمر خود هیچگونه رهائی از آن مشکلات نخواهد داشت. پرستار کودک نقش بسیار موثری در کاهش عوارض ناشی از این اختلال دارد. این عوارض عبارتند از: 

مشکل مکیدن شیر و تغذیه

از آنجا که راه دهان و بینی این نوزادان یکی است، عمل مکیدن ممکن است با مشکل رو به رو شود. اگر اطلاعات والدین در این زمینه ناکافی باشد کودک دچار مشکل خواهد شد. در خصوص تغذیه  بایستی با متخصص ارتودنسی مشورت شود تا در صورت لزوم دستگاه های ارتودنسی ساخته شود که تغذیه کودک بهتر انجام شود.

مشکلات گفتاری در کودکان مبتلا به شکاف کام و لب

ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻔـﺮه ﺳـﻘﻒ دﻫﺎن و ﻟﺐ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ درﻧـﮓ در ﺻﺤﺒﺖ ﯾـﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺷﻮد. 

ایجاد عفونت های مکرر گوش و کم شنوایی

ممکن است مقداری از شیر دریافتی توسط دهان، از طریق بینی به پشت گوش این کودکان راه پیدا کرده و به مرور زمان باعث ایجاد عفونت و منجر به کم شنوائی نوزاد بشود. این عفونت هیچگونه علائم یا عوارض مشخصی نداشته و معمولاً والدین زمانی متوجه کم شنوائی نوزاد خود می شوند که معمولاً دیگر نمیتوان اقدام خاصی را برای این نوزادان انجام داد. 

رشد نامنظم دندان ها

با توجه به وضعیت فیزیکی دهان بیمار، دندان ها ممکن است بصورت نامنظم  و در برخی از موارد دندان در محل بینی یا شکاف دهان رشد کند. متخصص ارتودنسی در این زمینه می تواند کمک کننده باشد.

تغذیه نوزاد دارای شکاف کام, شکاف کام و لب در کودکان, شکاف کام و لب, شکاف کام, شکاف لب, عوارض شکاف کام و لب, ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد داراي ﺷﮑﺎف ﮐﺎم

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد داراي ﺷﮑﺎف ﮐﺎم

اولین ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻮدك داراي ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧـﻮب اﺳـﺖ. از آنجا ﮐـﻪ ﺳـﻘﻒ دﻫـﺎن ﮐـﻮدك داراي ﺷﮑﺎف ﮐﺎم درﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ، ﻣﮑﯿـﺪن ﺑـﺮاي او دﺷﻮار اﺳﺖ. ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دﭼﺎر ﺷـﮑﺎف ﻟـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ (ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﻧﺪارﻧﺪ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻐﺬﯾـﻪ اي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. توصیه های پیشنهادی برای تغذیه کودکان دارای شکاف کام عبارتند از:

  • ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻦ ﻏﺬا از ﺑﯿﻨﯽ، ﻃﻔـﻞ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮدي (اﯾﺴﺘﺎده) ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. 
  • ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮑﺮر و ﮐﻢ ﭘﺸﻨﻬﺎد می ﺷود. ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﯾﻦ امر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻧﺎاﻣﯿـﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻨـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل، کودک ﮐﺎﻟﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ می تواند اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
  • ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ کودک داراي ﺷﮑﺎف ﮐﺎم اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﺮﭘﺴﺘﺎﻧﮏ در ﺑـﺎزار وﺟـﻮد دارد. ﺑـﺮاي داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺮاي ﮐﻮدك ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ او ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿد.

این کودکان چه در دوران نوزادی چه در دوران کودکی و برزگسالی نیازمند مراقبت و توجهات خاصی هستند. خانواده های این کودکان می توانند برای دریافت مراقبت های تخصصی از خدمات پرستاری در منزل استفاده کنند.  

 

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

نیاز به مشاوره دارید؟

کارشناسان آسانیسم ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته آماده پاسخ دهی به شما عزیزان می باشند. معتبر ترین مرکز پرستار کودک و پرستار سالمند در منزل. دارای پرستار مرد و پرستار زن در منزل آماده ارائه خدمات می باشد.

۰۲۱-۸۹۵۱۴۱۴۱