ثبت نام پرستار

شماره ملی پرستار را وارد نمایید.

آخرین سفارشات آسانیسم

پرستار کودک
آقا خالقی

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۳ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار سالمند
خانم پیروز

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: بیشتر از 100 کیلو, وضعیت تحرک: بدون تحرک, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
خانم مهر آذر

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: 60 تا 80 کیلو, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر

پرستار سالمند
خانم همایی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, آلزایمر: شدید, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
خانم زینی

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۳ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار سالمند
آقا مدنی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: بدون تحرک, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
خانم ایمانی

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۳ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار سالمند
خانم شيرزاد

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: 80 تا 100 کیلو, وضعیت تحرک: بدون تحرک, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن