اپلیکیشن موسسات پرستاری آسانیسم

ورود موسسه به اپلیکیشن آسانیسم

تمام موسسات همکار آسانیسم می توانند به تمام مشتریانی که نیاز به خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل داشته، دسترسی داشته باشند. در صورت تمایل هر کدام موسسه میتواند ارائه خدمت دهد و درآمد بالایی را دریافت نماید.

روزانه کارهای مراقبتی و پرستاری بسیاری در اپلیکیشن معرفی می شود و موسسات میتوانند در صورت تمایل و توانایی ارائه خدمت مناسب، هر کدام یکی از کارها را قبول کرده و برای آن نیرو اعزام کنند.

آسانیسم به دلیل مطرح بودن در حوزه خدمات مراقبتی، مشتریان بسیاری دارد و توانسته هر روز مشتریان بسیاری را مجاب به استفاده از خدمات آسانیسم و موسسات همکار خود نماید. برای شروع همکاری، اپلیکیشن موسسات آسانیسم را از طریق زیر دریافت و نصب نمائید.

مشتری ها منتظر شما هستند که برایشان نیرو اعزام کنید